SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Radio: SBS Chill

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ንሎሚ ሓሙስ 07 ታሕሳስ 2023 ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና፥ ከፋልጠኩም፡ ሜሪማግደላን ደበሳይ ካብ መስረትቲ ዋዕሮ ኮይና እዚ ምትእኽኻብ ብ ኣሻሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምሉእ ዓለ ዝሳተፋኦ እዩ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ብትምህርቲ፡ ብተክኖሎጂን ኣብ ዋኒን ብምስታፍን ንምሕያል ዝሰርሕ መርበብ እዩ። ብዛዕባዚ መሪማግደሊን መብርሂ ሂባትና ኣላ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ። ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ ዛዕባ መራሕቲ ትግራይ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዘተ ንምግባር ከም ዝተሰማምዑን። "ሓይሊታት ኣምሓራ እንከይወፁን ዝተመዛበለ ህዝቢ እንከይተመለሰን ሪፈረንደም ኣይካየድን" ከም ኡውን ኣብ ትግራይ ንዝተራእየ ጥምየት ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን ከምዝኽእል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዘጠንቀቐን ዝገልጽ ትሕዝቶ እዩ ክኸውን። ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ፥ መምርሒ ኣብ ወቕቲ ሙቐት ድሕነትካን ዛሕሊኻን ምዕቃብ ዝብል ኣርእስትን ካልእ ትሕዝቶታትውን ቀሪብና ኣለና። ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ሰራዊት እስራኤል ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ነቶም ብሓማስ ተታሒዞም ዘለዉ ንምፍታሕ ፡ "ስጕምቲ ክወስድ" ተማሕጺኑ ። ** ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዕጡቓት 56 ሲቪላት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። ** ጋንታ ኲዕሶ እግሪ Matildas ኣብ ቫንኮቨር ኣብዝተገብረ ብ ጋንታ ካናዳ 1 ብ0 ተሳዒራ።

Previous episodes

 • 4786 - ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (07 ታሕሳስ 2023) 
  Thu, 07 Dec 2023
 • 4785 - ኣብ ዓመተ 2023 ዝተፈጸሙ ዘገርሙ ዜናታት 
  Thu, 07 Dec 2023
 • 4784 - "ሓይሊታት ኣምሓራ 'ከይወጹን ዝተመዛበለ ህዝቢ 'ከይተመለሰን ሪፈረንደም ኣይካየድን" ኣቶ ጌታቸው ረዳ 
  Thu, 07 Dec 2023
 • 4783 - “ሓደ ሰብ ናብቲ ክበጽሖ ዝደሊ ነገር ንምብጻሕ ብሓደ ሰብ ወይ ብሓንቲ ሊንክ እዩ ርሒቑ ዘሎ።” ሜሪማግደላን ደበሳይ 
  Wed, 06 Dec 2023
 • 4782 - ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (6 ታሕሳስ 2023) 
  Wed, 06 Dec 2023
Show more episodes

More canadian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Chill podcasts

Choose the genre of podcast